BẢNG GIÁ SỬA – THAY THẾ LINH KIỆN HTC

Sửa HTC M9  Giá
Thay loa HTC M9 Liên hệ
Thay mic HTC M9 Liên hệ
Thay chân sạc HTC M9 Liên hệ
Thay ổ sim HTC M9 Liên hệ
Sửa HTC M9 mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC M9 mất wifi Liên hệ
Sửa HTC M9 mất sóng Liên hệ
Sửa HTC M9 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC M9 không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC M9 không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC M9 không lên đèn màn hình Liên hệ
Sửa HTC M9 sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC M9 mất rung Liên hệ
Sửa HTC M9 mic nói không nghe Liên hệ
Sửa HTC M8  Giá
Thay loa HTC M8 Liên hệ
Thay mic HTC M8 Liên hệ
Thay chân sạc HTC M8 Liên hệ
Thay ổ sim HTC M8 Liên hệ
Sửa HTC M8 mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC M8 mất wifi Liên hệ
Sửa HTC M8 mất sóng Liên hệ
Sửa HTC M8 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC M8 không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC M8 không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC M8 không lên đèn màn hình Liên hệ
Sửa HTC M8 sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC M7  Giá
Thay loa HTC M7 Liên hệ
Thay mic HTC M7 Liên hệ
Thay chân sạc HTC M7 Liên hệ
Thay ổ sim HTC M7 ( không nhận sim ) Liên hệ
Sửa HTC M7 mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC M7 mất wifi Liên hệ
Sửa HTC M7 mất sóng Liên hệ
Sửa HTC M7 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC M7 không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC M7 không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC M7 sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC One Max  Giá
Thay loa HTC One Max Liên hệ
Thay mic HTC One Max Liên hệ
Thay chân sạc HTC One Max Liên hệ
Thay ổ sim HTC One Max Liên hệ
Sửa HTC One Max mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC One Max mất wifi Liên hệ
Sửa HTC One Max mất sóng Liên hệ
Sửa HTC One Max mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC One Max không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC One Max không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC One Max sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC One Max mất rung Liên hệ
Sửa HTC Butterfly  Giá
Thay loa HTC Butterfly Liên hệ
Thay mic HTC Butterfly Liên hệ
Thay chân sạc HTC Butterfly Liên hệ
Thay ổ sim HTC Butterfly Liên hệ
Sửa HTC Butterfly mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC Butterfly mất wifi Liên hệ
Sửa HTC Butterfly mất sóng Liên hệ
Sửa HTC Butterfly mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC Butterfly không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC Butterfly không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC One E8 Giá
Thay loa HTC One E8 Liên hệ
Thay mic HTC One E8 Liên hệ
Thay chân sạc HTC One E8 Liên hệ
Thay ổ sim HTC One E8 Liên hệ
Sửa HTC One E8 mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC One E8 mất wifi Liên hệ
Sửa HTC One E8 mất sóng Liên hệ
Sửa HTC One E8 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC One E8 không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC One E8 không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC One E8 sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC One E8 mất rung Liên hệ
Sửa HTC One E8 mic nói không nghe Liên hệ
Sửa HTC Desire Eye Giá
Thay loa HTC Desire Eye Liên hệ
Thay mic HTC Desire Eye Liên hệ
Thay chân sạc HTC Desire Eye Liên hệ
Thay ổ sim HTC Desire Eye Liên hệ
Sửa HTC Desire Eye mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC Desire Eye mất wifi Liên hệ
Sửa HTC Desire Eye mất sóng Liên hệ
Sửa HTC Desire Eye mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC Desire Eye không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC Desire Eye không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC Desire Eye sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC Desire Eye mic nói không nghe Liên hệ
Sửa HTC Desire 826  Giá
Thay loa HTC Desire 826 Liên hệ
Thay mic HTC Desire 826 Liên hệ
Thay chân sạc HTC Desire 826 Liên hệ
Thay ổ sim HTC Desire 826 Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 mất wifi Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 mất sóng Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 không lên đèn màn hình Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 mất rung Liên hệ
Sửa HTC Desire 826 mic nói không nghe Liên hệ
Sửa HTC 816 Giá
Thay loa HTC 816 Liên hệ
Thay mic HTC 816 Liên hệ
Thay chân sạc HTC 816 Liên hệ
Thay ổ sim HTC 816 Liên hệ
Sửa HTC 816 mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC 816 mất wifi Liên hệ
Sửa HTC 816 mất sóng Liên hệ
Sửa HTC 816 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC 816 không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC 816 không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC 816 sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC 816 mất rung Liên hệ
Sửa HTC 816 mic nói không nghe Liên hệ
Sửa HTC 820 Giá
Thay loa HTC 820 Liên hệ
Thay mic HTC 820 Liên hệ
Thay chân sạc HTC 820 Liên hệ
Thay ổ sim HTC 820 Liên hệ
Sửa HTC 820 mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC 820 mất wifi Liên hệ
Sửa HTC 820 mất sóng Liên hệ
Sửa HTC 820 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC 820 không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC 820 không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC 820 không lên đèn màn hình Liên hệ
Sửa HTC 820 sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC 820 mất rung Liên hệ
Sửa HTC 820 mic nói không nghe Liên hệ
Sửa HTC 700  Giá
Thay loa HTC 700 Liên hệ
Thay mic HTC 700 Liên hệ
Thay chân sạc HTC 700 Liên hệ
Thay ổ sim HTC 700 Liên hệ
Sửa HTC 700 mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC 700 mất wifi Liên hệ
Sửa HTC 700 mất sóng Liên hệ
Sửa HTC 700 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC 700 không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC 700 không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC 700 không lên đèn màn hình Liên hệ
Sửa HTC 700 sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC 700 mất rung Liên hệ
Sửa HTC 700 mic nói không nghe Liên hệ
Sửa HTC 10 Giá
Thay loa HTC 10 Liên hệ
Thay mic HTC 10 Liên hệ
Thay chân sạc HTC 10 Liên hệ
Thay ổ sim HTC 10 Liên hệ
Sửa HTC 10 mất nguồn Liên hệ
Sửa HTC 10 mất wifi Liên hệ
Sửa HTC 10 mất sóng Liên hệ
Sửa HTC 10 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa HTC 10 không xoay màn hình Liên hệ
Sửa HTC 10 không lên màn hình Liên hệ
Sửa HTC 10 không lên đèn màn hình Liên hệ
Sửa HTC 10 sạc không vô Liên hệ
Sửa HTC 10 mất rung Liên hệ
Sửa HTC 10 mic nói không nghe Liên hệ